keymeetskeymeetskeymeets

Tietosuojaseloste ja ehdot

Messuille oy Nummi tuottaa Keymeets-palvelun. Tämä Messuille oy Nummi -yhtiön tietosuojaseloste sisältää keymeets-palvelun. Messuille Oy Nummi käsittelee henkilötietoja noudattaen hyvää henkilötietojen käsittelytapaa ja noudattaa tietosuojalainsäädäntöä. Tällä tietosuojaselosteella annetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämät tiedot rekisteröidylle ja valvovalle viranomaiselle (seloste käsittelytoimista). Selosteessa kerromme miten keräämme ja käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja sekä millaisia tietoja ja analytiikkaa keräämme verkkosivujemme käytöstä.

Rekisterinpitäjä:

Messuille Oy
Laaksotie 3 A
00760 Helsinki
Y-tunnus 2705964-3

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Mikko Nummi
puh. +358 50 3570112

Rekisterin nimi

Messuille Oy:n asiakasrekisteri ja Keymeets –palvelun asiakasrekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään ja käytetään Messuille Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen, analysointiin, palveluiden ja liiketoiminnan tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä markkinatutkimukseen, verkkosivuston käytön analysointiin sekä tilastointiin ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin.

Henkilötietoja voidaan käyttää Messuille Oy:n ja asiakkaan väliseen markkinointiin (ml. sähköinen suoramarkkinointi) ja sen kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Markkinointi voi koskea myös Messuille Oy:n kumppaneiden tuotteita tai palveluita. Asiakkaalla on oikeus rajoittaa tai kokonaan kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.

Henkilötietoja käsitellään perustuen sopimussuhteeseen sekä sen tekemistä edeltäviin toimenpiteisiin kuten esimerkiksi tietojen käsittely asiakkuussuhteen hallintaan. Lisäksi henkilötietoja käsitellään perustuen rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, kuten tietojen käsittely tarjonnan kohdistamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja markkinointitutkimukseen. Sähköisessä suoramarkkinoinnissa b2b-asiakkaille henkilötietoja käsitellään perustuen oikeutettuun etuun Laskutukseen ja kirjanpitoaineistoon liittyviä tietoja käsitellään lainsäädännöllisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää Messuille Oy:n asiakkaista seuraavia tietoja:

  • Asiakkaan perustiedot, kuten nimi, työnantaja, työosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • Asiakashistoria, kuten osallistumiset Messuille Oy:n järjestämiin messuille, asiakkaan yhteydenotot, tarjous-, tilaus- ja sopimustiedot
  • Suoramarkkinointiluvat ja –kiellot
  • Laskutustapatieto, laskutusyhteystiedot ja muut laskutukseen liittyvät tiedot
  • Asiakkaan itsensä antamat tai muutoin asiakkaan suostumuksella kerätyt lisätiedot, esimerkiksi asiakaskyselypalautteet.
  • Muut rekisterin sisältämistä tiedoista koostetut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta relevantit asiakasta koskevat tiedot

Henkilötietojen tietolähde

Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä itseltään tai rekisteröidyn suostumuksella. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää julkisista lähteistä sekä muista kolmansien osapuolten rekistereistä kuten esimerkiksi messujärjestäjältä.

Evästeet ja analytiikan käyttö

Www-sivustollamme käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäistunnon ylläpitämiseksi. Käyttämällä sivustoa annat suostumuksesi evästeiden käyttöön. Jos et halua hyväksyä evästeiden käyttöä, voit poistaa evästeet käytöstä muuttamalla selaimesi asetuksia.

Www-sivustomme messuille.fi käyttää Google Analyticsia, jonka avulla kootaan tilastollista analytiikkaa verkkosivuvierailuista. Verkkoanalytiikan avulla kerätään tilastotietoa sivuston käytöstä ja tietoa voidaan käyttää verkkosivujemme kehittämiseen. Kerättyjä kävijätietoja ei kuitenkaan lähtökohtaisesti voida tunnistaa. Google Analytics kerää tietoa kävijöiden kiinnostuksen kohteista, verkkovierailun kestosta ja verkkosivuilla liikkumisesta. Saat tästä lisätietoja siitä miten Google käyttää evästeitä.

Henkilötietojen vastaanottajat ja henkilötietojen siirto EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle.

Messuille Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Messuille Oy Nummi käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä, ja tietoja voidaan siirtää rajatusti EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle siirto tapahtuu käyttäen EU-komission mallisopimuslausekkeita, tai muuta lainsäädännön sallimaa siirtomekanismia.

KeyMeets-palvelussa asiakkaan tietoja (nimi, yhteystiedot) voidaan luovuttaa asiakastapauksesta riippuen yrityksille ja organisaatiolle, jotka sijaitsevat EU/ETA-alueen ulkopuolella, jossa tietosuojaa koskeva lainsäädäntö ei tarjoa yhtä kattavaa suojaa kuin EU. Siirto on näissä tilanteissa tarpeellinen KeyMeets-palvelun toteuttamiseksi, koska palvelu perustuu yhteystietojen välittämiseen kansainvälisesti toimiville yrityksille. Jos yhteystietojen vastaanottaja sijaitsee maassa, jossa komissio on tehnyt päätöksen riittävästä tietosuojan tasosta, tiedot siirretään perustuen em. päätökseen. Jos vastaanottaja sijaitsee maassa, jossa em. päätöstä ei ole tehty, tietoja siirretään tietosuoja-asetuksen 49 artiklan perusteella (siirto on tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi).

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan, kuin se on tarpeellista tietojen käyttötarkoitukseen nähden. Henkilötietoja säilytetään vähintään asiakkaan asiakas- ja sopimussuhteen keston ajan. Tietojen tarpeellisuutta arvioidaan ja tietoja poistetaan rekisteristä säännöllisesti vuosittain. Tietoja potentiaalisista asiakkaista säilytetään rekisterissä enintään kaksi vuotta.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterin tietojen perusteella ei tehdä automaattista päätöksentekoa, jolla olisi oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia rekisteröidylle. Henkilötietoja voidaan käyttää myös profilointitarkoituksiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty.

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista.

Jos rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötiedot ja hän voi kieltää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin. Henkilötiedot poistetaan, jos niiden säilyttämiselle ei ole lainsäädännöllistä velvoitetta.

Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä. Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa tietosuoja-asetukseen perustuen. Kaikki tässä mainitut pyynnöt tulee toimittaa yllämainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle kirjallisesti tai asioimalla rekisterinpitäjän toimipaikassa henkilöllisyyden todentamiseksi.

Jos rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle.

Asiakasrekisterin suojaus ja luottamuksellisuus

Rekisterinpitäjä suojaa henkilötiedot asianmukaisesti teknisesti ja organisatorisesti. Koko Messuille Oy:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Pääsy henkilötietoihin on rajattu ja rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin ja salasanoin. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tämän selosteen sisältöön säännöllisesti.

Yleiset sopimusehdot

1. Soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Messuille Oy:n ja asiakkaan välisiin sopimussuhteisiin, elleivät osapuolet ole kirjallisesti toisin sopineet.
2. Määritelmät

Asiakkaalla tarkoitetaan yritystä, jolle Messuille Oy Nummi (jäljempänä Messuille Oy) on tarjonnut palveluitaan. Tarjousasiakirjat käsittävät Messuille Oy:n asiakkaalle toimittaman tarjouksen, ilmoittautumislomakkeen ja nämä yleiset sopimusehdot. Kun näissä yleisissä sopimusehdoissa vaaditaan kirjallista muotoa, niin tämän vaatimuksen täyttää myös sähköinen asiakirja kuten sähköpostiviesti.

3. Palvelun sisältö

Asiakkaalle toimitettavan palvelun sisältö on määritelty lähemmin tarjouksessa ja ilmoittautumislomakkeessa. Palvelun suunnittelussa otetaan huomioon asiakkaan toiveet ja näkemykset siinä määrin kuin se on mahdollista.

4. Tarjous ja sopimuksen syntyminen

Messuille Oy:n tarjouksen sisältö määräytyy tarjousasiakirjojen mukaan. Jos tarjous tai ilmoittautumislomake eroavat yleisistä sopimusehdoista, yleisiä sopimusehtoja ei noudateta eroavilta osin. Tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Jos voimassaoloaikaa ei ole mainittu, tarjous on voimassa 30 vuorokautta siitä päivästä laskettuna, jolloin tarjous on lähetetty asiakkaalle. Asiakkaan ja Messuille Oy:n välillä syntyy asiakassuhde, kun asiakas on ilmoittanut ottavansa tarjouksen vastaan, kuitenkin viimeistään silloin, kun Messuille Oy on vastaanottanut asiakkaan sähköpostitse vahvistaman tarjouksen.

Messuilla Oy:llä on oikeus, mutta ei velvollisuutta hyväksyä tarjouksen voimassaoloajan jälkeen tällä tavalla tehty tilaus. Sama koskee vastaavasti tilauksen muuttamista sopimuksen jo synnyttyä.

Jos asiakkaan ilmoittautuminen poikkeaa tarjousasiakirjoissa esitetystä, sopimuksen katsotaan syntyneen tarjousasiakirjojen mukaisesti, ellei Messuille Oy ole kirjallisesti muuta vahvistanut. Asiakkaan vastuulla on tarkistaa tilauksen oikeellisuus.
5. Hinnat

Hinnat käyvät ilmi tarjouksesta ja ilmoittautumislomakkeesta. Hintoihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaan. Jos asiakas muuttaa tilaustaan sopimuksen jo synnyttyä, Messuille Oy laskuttaa näistä muutoksista. Hinnoista sovitaan asiakkaan kanssa tässä tapauksessa erikseen kirjallisesti.

Messuille Oy pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli Messuille Oy:stä riippumattomat maksut, esim. verot tai muut julkisoikeudelliset maksut, muuttuvat ennen asiakkaan suoritusta. Mikäli palveluun liittyvät alihankintakulut tarjouksen antamisen ja näyttelyn toteutumisajankohdan välillä nousevat valuuttakurssin muutoksen myötä on Messuille Oy:llä oikeus laskuttaa tästä aiheutunut kustannus kokonaisuudessaan tarjouksessa mainitun hinnan lisäksi.

Graafikon työstä Messuille oy veloittaa 80 € + alv toteutuneen työn mukaan. 

6. Laskutus, maksuaika ja viivästyskorko

Osallistumiskustannuksista 60 % laskutetaan asiakkaalta heti ilmoittautumisen jälkeen ja loput 40 % erääntyy 45 päivää kampanjan vahvistamispäivästä. Verkkokaupan kautta tehtävissä tilauksissa maksettavaksi erääntyy 100 % tilauksen yhteydessä.

Asiakkaan on tehtävä laskua koskevat huomautukset 8 päivän sisällä. Asiakas on kuitenkin aina velvollinen suorittamaan riidattoman osan kyseisen laskun maksuehdoilla.

Jos asiakas ei suorita maksuja edellä mainituissa määräajoissa, myöhästymisajalta on suoritettava viivästyskorkoa korkolain mukaan. Messuille Oy perii asiakkaalta jokaiselta myöhästymismuistutuksesta 8 € + alv kulun.

7. Messuille Oy:n oikeus sopimuksen purkuun

Messuille Oy:llä on oikeus purkaa sopimussuhde asiakkaan kanssa, jos kohdassa 5 tarkoitettuja hintoja ei makseta kohdan 6 mukaisesti eikä tämä johdu Messuille Oy:stä, mikäli viivästys on oleellinen. Viivästyksen katsotaan olevan oleellinen 8 päivää ensimmäisen maksumuistutuksen päiväyksen jälkeen. Messuille Oy:llä on purkuoikeus myös silloin, kun asiakkaan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että asiakkaan suoritus viivästyy oleellisesti.

Jos asiakas joutuu saneerausmenettelyyn, konkurssiin, selvitystilaan tai muutoin sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että on syytä olettaa sopimusvelvoitteiden täyttymisen vaarantuvan, Messuille Oy:llä on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin kokonaan tai määrätyiltä osin ilmoittamalla siitä kirjallisesti asiakkaalle.

Messuille Oy voi lisäksi purkaa sopimussuhteen, jos asiakas ei myötävaikuta palvelun toteutumiseen sovitulla tai muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla ja Messuille Oy:n asettamassa määräajassa.

8. Ylivoimainen este

Messuille Oy ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Messuille Oy ei voi voittaa, estää sopimuksen täyttämisen.

Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna asiakkaalle siitä koituvaan etuun, Messuille Oy ei ole velvollinen täyttämään sopimusta.

Messuille Oy ei ole tässä kohdassa mainituissa tapauksissa velvollinen korvaamaan asiakkaalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa; se voi myös purkaa sopimuksen.

9. Pakkaus, kuljetus ja esillepano

Ellei kirjallisesti toisin sovita, huolehtii asiakas omalla kustannuksellaan aineistonsa pakkaamisesta, kuljetuksesta, esillepanosta ja poiskuljetuksesta. Ellei asiakas huolehdi tästä itse, on Messuille Oy:llä oikeus huolehtia asiakkaan aineiston poiskuljettamisesta tapahtumapaikalta. Tässä tapauksessa asiakas kantaa vastuun ja kustannukset.

10. Alihankkijat

Messuille Oy:llä on oikeus käyttää alihankkijoita palvelun toteuttamiseksi ja vastaa käyttämiensä alihankkijoiden töistä ja toimenpiteistä kuin omistaan.

11. Vakuutukset

Asiakas hankkii omalla kustannuksellaan vakuutuksen tapahtumaan osallistuville edustajilleen, aineistolleen ja laitteilleen sekä kohdassa 9 mainituille toimenpiteille.

12. Asiakkaan korvausvelvollisuus

Asiakkaan peruuttaessa ilmoittautumisensa tapahtumaan sopimuksen jo synnyttyä, asiakas on velvollinen korvaamaan Messuille Oy:lle kaikki peruutuksesta aiheutuvat vahingot ja kustannukset, kuitenkin vähintään 60 % näiden yleisten sopimusehtojen 6 kohdan 1 momentissa mainituista kustannuksista.

Tässä kohdassa esitettyä sovelletaan vastaavasti, jos Messuille Oy purkaa sopimuksen asiakkaan sopimusrikkomuksen tai muun kohdassa 7 mainitun purkuperusteen nojalla.

13. Messuille Oy:n vahingonkorvausvelvollisuus ja vastuu

Messuille Oy ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuluista tai menetyksistä. Mahdollisista korvausvaatimuksista on tehtävä kirjallinen ilmoitus Messuille Oy:lle viipymättä. Kohtuulliseksi ajaksi katsotaan 14 päivää vahingon sattumisesta.

Messuille Oy:n vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa summaan, jonka asiakas on maksanut siitä palvelusta, josta Messuille Oy:n vastuulla oleva vahinko on syntynyt. Tätä vastuunrajoitusta ei sovelleta Messuille Oy:n syyllistyttyä törkeään huolimattomuuteen tai tahallisuuteen.

14. Asiakkaan antamat lisätiedot

Asiakas sitoutuu antamaan oikeat tiedot sekä ilmoittamaan mahdollisista ennen tapahtumaa tapahtuvista muutoksista yrityksen omistussuhteissa tai koossa. Vahingot, jotka syntyvät asiakkaan antamista virheellisistä tiedoista, tulevat tämän kannettaviksi.

15. Sopimuksen siirto

Kumpikaan osapuoli ei saa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen suostumusta, paitsi milloin siirto liittyy joko liikkeenluovutukseen tai jommankumman sopimusosapuolen yritystoiminnan sisäiseen uudelleenjärjestelyyn.

16. Salassapitovelvollisuus

Kumpikin sopimusosapuoli sitoutuu pitämään salassa kaikki tietoonsa tulleet toista osapuolta koskevat liike- ja ammattisalaisuudet. Salassapitovelvollisuus pysyy voimassa myös sopimussuhteen päätyttyä.

17. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Messuille Oy:n ja asiakkaan väliseen sopimussuhteeseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta. Välimiehen asettaa Keskuskauppakamarin välityslautakunta ja välimiesmenettelyssä noudatetaan tämän lautakunnan sääntöjä.

Messuille Oy:llä on kuitenkin aina oikeus vaatia sopimussuhteeseen perustuvaa erääntynyttä saatavaansa Helsingin alioikeudessa.

18. Kampanjan päivitykset ja tapaamiset Keymeets-palvelussa
Keymeets ja Messuille oy:lla on oikeus pävittää kampanjan sisältöä 30 päivän kuluttua siitä, kun kampanja on alkanut sopimaan paremmin kampanjan tavoitteisiin lähettämällä kampanjaan ehdotetut muutokset asiakkaalle ja antaa asiakkaan antaa palautetta 7 päivän sisällä Keymeetsin tiedon vastaanottamisesta. Keymeets ei voi taata tapaamisia verkossa tai henkilökohtaisesti asiakkaan ja potentiaalisen ostajan välillä, eikä Keymeetsiä voi pitää vastuullisena, jos kampanjan mainontaa tai viestejä ei pystytä toimittamaan mahdolliselle asiakaskunnalle järjestelmäkäytäntöjen tai linkedinin asetusten tai toimintahäiriön tai roskapostin suodatuksen vuoksi. Keymeetsin henkilöstö kertoo kuukausittain kampanjan kehityksestä.

Sunday,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday
January,February,March,April,May,June,July,August,September,October,November,December
Not enough items available. Only [max] left.
Shopping cart

Your cart is empty.

Return To Shop

Add Order Note Edit Order Note
Estimate Shipping
Add A Coupon

Estimate Shipping

Add A Coupon

Coupon code will work on checkout page

FI