Messuille Oy tietosuojaseloste

Messuille Oy Nummi käsittelee henkilötietoja noudattaen hyvää henkilötietojen käsittelytapaa ja noudattaa tietosuojalainsäädäntöä. Tällä tietosuojaselosteella annetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämät tiedot rekisteröidylle ja valvovalle viranomaiselle (seloste käsittelytoimista). Selosteessa kerromme miten keräämme ja käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja sekä millaisia tietoja ja analytiikkaa keräämme verkkosivujemme käytöstä.

Rekisterinpitäjä:

Messuille Oy
Laaksotie 3 A
00760 Helsinki
Y-tunnus 2705964-3

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Mikko Nummi
puh. +358 50 3570112

Rekisterin nimi

Messuille Oy:n asiakasrekisteri ja Keymeets –palvelun asiakasrekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään ja käytetään Messuille Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen, analysointiin, palveluiden ja liiketoiminnan tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä markkinatutkimukseen, verkkosivuston käytön analysointiin sekä tilastointiin ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin.

Henkilötietoja voidaan käyttää Messuille Oy:n ja asiakkaan väliseen markkinointiin (ml. sähköinen suoramarkkinointi) ja sen kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Markkinointi voi koskea myös Messuille Oy:n kumppaneiden tuotteita tai palveluita. Asiakkaalla on oikeus rajoittaa tai kokonaan kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.

Henkilötietoja käsitellään perustuen sopimussuhteeseen sekä sen tekemistä edeltäviin toimenpiteisiin kuten esimerkiksi tietojen käsittely asiakkuussuhteen hallintaan. Lisäksi henkilötietoja käsitellään perustuen rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, kuten tietojen käsittely tarjonnan kohdistamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja markkinointitutkimukseen. Sähköisessä suoramarkkinoinnissa b2b-asiakkaille henkilötietoja käsitellään perustuen oikeutettuun etuun Laskutukseen ja kirjanpitoaineistoon liittyviä tietoja käsitellään lainsäädännöllisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää Messuille Oy:n asiakkaista seuraavia tietoja:

  • Asiakkaan perustiedot, kuten nimi, työnantaja, työosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • Asiakashistoria, kuten osallistumiset Messuille Oy:n järjestämiin messuille, asiakkaan yhteydenotot, tarjous-, tilaus- ja sopimustiedot
  • Suoramarkkinointiluvat ja –kiellot
  • Laskutustapatieto, laskutusyhteystiedot ja muut laskutukseen liittyvät tiedot
  • Asiakkaan itsensä antamat tai muutoin asiakkaan suostumuksella kerätyt lisätiedot, esimerkiksi asiakaskyselypalautteet.
  • Muut rekisterin sisältämistä tiedoista koostetut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta relevantit asiakasta koskevat tiedot

Henkilötietojen tietolähde

Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä itseltään tai rekisteröidyn suostumuksella. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää julkisista lähteistä sekä muista kolmansien osapuolten rekistereistä kuten esimerkiksi messujärjestäjältä.

Evästeet ja analytiikan käyttö

Www-sivustollamme käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäistunnon ylläpitämiseksi. Käyttämällä sivustoa annat suostumuksesi evästeiden käyttöön. Jos et halua hyväksyä evästeiden käyttöä, voit poistaa evästeet käytöstä muuttamalla selaimesi asetuksia.

Www-sivustomme messuille.fi käyttää Google Analyticsia, jonka avulla kootaan tilastollista analytiikkaa verkkosivuvierailuista. Verkkoanalytiikan avulla kerätään tilastotietoa sivuston käytöstä ja tietoa voidaan käyttää verkkosivujemme kehittämiseen. Kerättyjä kävijätietoja ei kuitenkaan lähtökohtaisesti voida tunnistaa. Google Analytics kerää tietoa kävijöiden kiinnostuksen kohteista, verkkovierailun kestosta ja verkkosivuilla liikkumisesta. Saat tästä lisätietoja siitä miten Google käyttää evästeitä.

Henkilötietojen vastaanottajat ja henkilötietojen siirto EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle.

Messuille Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Messuille Oy Nummi käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä, ja tietoja voidaan siirtää rajatusti EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle siirto tapahtuu käyttäen EU-komission mallisopimuslausekkeita,  tai muuta lainsäädännön sallimaa siirtomekanismia.

KeyMeets-palvelussa asiakkaan tietoja (nimi, yhteystiedot) voidaan luovuttaa asiakastapauksesta riippuen yrityksille ja organisaatiolle, jotka sijaitsevat EU/ETA-alueen ulkopuolella, jossa tietosuojaa koskeva lainsäädäntö ei tarjoa yhtä kattavaa suojaa kuin EU. Siirto on näissä tilanteissa tarpeellinen KeyMeets-palvelun toteuttamiseksi, koska palvelu perustuu yhteystietojen välittämiseen kansainvälisesti toimiville yrityksille. Jos yhteystietojen vastaanottaja sijaitsee maassa, jossa komissio on tehnyt päätöksen riittävästä tietosuojan tasosta, tiedot siirretään perustuen em. päätökseen. Jos vastaanottaja sijaitsee maassa, jossa em. päätöstä ei ole tehty, tietoja siirretään tietosuoja-asetuksen 49 artiklan perusteella (siirto on tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi).

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan, kuin se on tarpeellista tietojen käyttötarkoitukseen nähden. Henkilötietoja säilytetään vähintään asiakkaan asiakas- ja sopimussuhteen keston ajan. Tietojen tarpeellisuutta arvioidaan ja tietoja poistetaan rekisteristä säännöllisesti vuosittain. Tietoja potentiaalisista asiakkaista säilytetään rekisterissä enintään kaksi vuotta.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterin tietojen perusteella ei tehdä automaattista päätöksentekoa, jolla olisi oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia rekisteröidylle. Henkilötietoja voidaan käyttää myös profilointitarkoituksiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty.

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista.

Jos rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötiedot ja hän voi kieltää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin. Henkilötiedot poistetaan, jos niiden säilyttämiselle ei ole lainsäädännöllistä velvoitetta.

Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä. Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa tietosuoja-asetukseen perustuen. Kaikki tässä mainitut pyynnöt tulee toimittaa yllämainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle kirjallisesti tai asioimalla rekisterinpitäjän toimipaikassa henkilöllisyyden todentamiseksi.

Jos rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle.

Asiakasrekisterin suojaus ja luottamuksellisuus

Rekisterinpitäjä suojaa henkilötiedot asianmukaisesti teknisesti ja organisatorisesti. Koko Messuille Oy:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Pääsy henkilötietoihin on rajattu ja rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin ja salasanoin. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tämän selosteen sisältöön säännöllisesti.